Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. ledna 2021

Sídlo fyzické osoby podnikající: Mánesova 657, 686 01 Uherské Hradiště, ČR
Nejsem plátce DPH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Petra Hlaváčka, se sídlem Mánesova 657, 686 01 Uherské Hradiště , IČ: 01654900, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Uherském Hradišti (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

Fotografické služby lze objednat několika způsoby: prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního nebo osobního kontaktu, případně zprávou zaslanou přes Facebook Messenger, Whatsapp nebo Instagram.
SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, pokud nebude předem dohodnuto jinak.
Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

Cena konkrétních typů fotografování včetně detailní informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách v sekci Ceník.

Splatnost cen

Cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení.
Cena za vybrané fotografie nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (fotoobrazy, tisky fotografií apod.) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace focení

Fotografování probíhá v termínu domluveném a potvrzeném klientem.

Exteriérové focení

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.
V případě špatného počasí se exteriérové focení po dohodě přesouvá na jiný termín.
Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Uherské Hradiště, k ceně zvoleného fotobalíčku se účtuje cestovné dle Ceníku fotografa.

Doba focení

Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného fotobalíčku.
Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.
V průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

Po uskutečněném focení obdrží klient elektronickou cestou odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si může (pokud tak bylo dohodnuto) vybrat fotky k finální úpravě.
Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).
Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 4 týdnů od jejich obdržení.
Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)
Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá případných tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku).
Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

Doba dodání fotografií jsou obvykle max. 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
Vyhrazuji si právo prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

– při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
– pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 4 týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 8 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě
Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo včasné zpracování zakázky pro obě strany.
Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje lhůtu dodání až o 1 měsíc prodloužit.

Předání fotografií

Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi.

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG v maximálním možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a v případě zájmu i ve zmenšené verzi optimalizované pro sociální sítě.
NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Retuše

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance apod. Také se sjednotí pleť, aby nebyla flekatá.
Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek dle náročnosti úpravy za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou prováděny.
Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Archivace fotografií

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku od odevzdání, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Pokud dojde během této doby ke ztrátě / smazání fotografií, fotograf může data znovu zaslat elektronickou cestou zdarma.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Petr Hlaváček, IČ: 01654900, se sídlem Mánesova 657, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen „správce“).

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).

Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.

Kategorie osobních údajů a účel zpracování
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

– identifikační údaje: jméno, příjmení
– kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail
– další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.fotohlavacek.cz, sociálních sítích správce a/nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta. 

Zdroje osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.

Příjemci osobních údajů
Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):
– dodavatelské společnosti
– poskytovatelé platebních brán
– poskytovatelé IT služeb
– poskytovatelé tiskových služeb 

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii. 

Práva subjektů údajů
Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:
– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,
– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena. 

Klienti, svatby a svatební hosté
Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Petr Hlaváček nikdy nebude fotografovat jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak.

Hosté se na svatebních fotografiích pořízených živnostníkem Petrem Hlaváčkem objevují jako součást vizuálního záznamu události. Hosté vyfotografováni na portrétních nebo na skupinových fotografiích jež jsou součástí akce mají svá práva chráněna živnostníkem Petrem Hlaváčkem, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jde o výslovné dodržování GDPR, svatební klienti a hosté jsou fotografováni v rámci parametrů právního předpisu GDPR na základě “legitimního zájmu”. Fotografování svatebních hostů z pohledu zpracování osobních údajů je nezbytné pro legitimní zájem živnostníka Petra Hlaváčka, kdy fotografování jednotlivců či skupin je účelem mého podnikání v oblasti fotografie. Za předpokladu, že existuje dobrý a jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, převyšuje pak tento zájem jednotlivce výše popsané oprávněné zájmy Petra Hlaváčka.

Provoz v rámci parametrů legitimního zájmu, jak je stanoveno v právních předpisech GDPR, vyvolává v případě hromadných společenských či svatebních akcí nepřiměřené úsilí spojené s poskytováním informací o ochraně soukromí všem návštěvníkům těchto akcí a míra, do jaké by mě poskytování těchto informací odvedlo od výkonu mé práce, činí soulad s parametry právního předpisu GDPR zcela nemožným. Svatební klienti jsou proto při objednávání mých služeb požádáni informovat své hosty o této online přístupné směrnici, aby si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů před zahájením akce. Taktéž jsou svatební klienti žádáni, aby upozornili své hosty, že mě mohou kontaktovat předem s veškerými obavami kolem zpracování jejich osobních údajů, jmenovitě fotografií. 

Doba zpracování
 Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby. 

Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu jednoho roku od jejich dodání, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána. 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Web využívá službu Google Analytics a nástroje společnosti Facebook, Inc. týkající se platformy Instagram, Facebook, WhatsApp a Facebook Messenger.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.